PSYKIATRIA

Vastuuhenkilöt:

Prof. Jari Tiihonen (psykiatrian erikoisalojen runkokoulutus)
Psykiatrian klinikka, Lapinlahden sairaala, Lapinlahdentie, PL 320, 00029 HUS
Puh. 471 81200, jari.tiihonen@hus.fi

Prof. Kristian Wahlbeck (psykiatrian eriytyvä koulutus)
Psykiatrian klinikka, Lapinlahden sairaala, Lapinlahdentie, PL 320, 00029 HUS
Puh. 471 81218, kristian.wahlbeck@hus.fi

Koulutusohjelman yleiskuvaus

Aikuispsykiatrian koulutusohjelman pituus on 6 vuotta. terveyskeskuspalvelun osuus on 6 kuukautta, runkokoulutuksen osuus 1 vuosi 6 kuukautta ja eriytyvän koulutuksen osuus 4 vuotta. Aikuispsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen tavoitteena on antaa erikoistuvalle valmiudet erikoisalansa tehtäviin, moniammatilliseen työhön, ammattitaidon ylläpitämiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä toimimiseen ja perehdyttää tieteelliseen tietoon.

Käytännön työtä täydentävät säännölliset ohjatut toimipaikkakoulutustilaisuudet, joiden tarkoituksena on syventää tietämystä erikoisalasta. Toimipaikkakoulutusta järjestetään 2–5 tuntia viikossa.

Tavoitteet

Perustiedot elämänkaaresta; lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja vanhuuden psyykkinen kehitys*
Psykiatriaan tarvittavat perustiedot neurobiologiasta*
Psykiatrinen diagnostiikka ja häiriöiden luokittelu, standardoidut psykiatriset arviot *
Psykiatrinen lääkehoito*
Perusvalmius akuutissa psykiatriassa ja päivystyksessä*
Psykoterapian perusteet*
Perustiedot psykiatriaan liittyvästä lainsäädännöstä*
Tuntea riittävän laajasti psykologiset, biologiset ja fysiologiset tutkimusmenetelmät
Osattava ohjata työryhmää
Kyettävä moniammatilliseen yhteistyöhön
Olla perehtynyt ennaltaehkäisyyn
Olla perehtynyt alan tieteellisiin menetelmiin.
Tunnettava psykiatriaan liittyvä lainsäädäntö ja osattava tehdä asiantuntijalausunto
Psykiatrinen (sosiaalinen) kuntoutus
Orgaaniset psykiatriset häiriöt ja niiden hoito
Skitsofreeniset ja paranoidiset psykoosit ja niiden hoito
Muut psykoosit ja niiden hoito
Mielialahäiriöt ja niiden hoito
Ahdistuneisuushäiriöt ja niiden hoito
Somatoformiset ja somatisaatiohäiriöt ja niiden hoito; psykosomatiikka
Syömishäiriöt ja niiden hoito
Persoonallisuushäiriöt ja niiden hoito
Sukupuoli- ja seksuaalihäiriöt
Unihäiriöt
Itsetuhokäyttäytyminen
Psykiatriset kriisit ja niiden hoito
Addiktiopsykiatria: alkoholin ja lääkkeiden liikakäyttö, huumeet
Kehitysvammapsykiatria
Psykiatrian alan etiikka
Psykiatrinen hoitojärjestelmä, sen toiminta ja sen hallinto
Psykiatrisen työryhmän johtaminen ja työryhmässä työskentely
Psykiatrinen hoitosuhde ja sen ongelmat
Psykiatrisen hoidon ja hoitojärjestelmän laadun arviointi ja laatukriteerit

Koulutukseen hakeutuminen

Aikuispsykiatrian erikoistumiskoulutus voi alkaa lääketieteen lisensiaattitutkinnon jälkeen. Aikuispsykiatrian erikoistumiskoulutukseen pääseminen edellyttää todettua soveltuvuutta psykiatrian erikoislääkäriksi. Hakijan aikaisempi kokemus ja tieteellinen ansio lasketaan hyväksi. Mikäli vastuuhenkilö katsoo hakijan sopimattomaksi alalle, käsitellään hakemusta eri yliopistojen vastuuhenkilöiden yhteisessä kokouksessa pyrkijän toivoessa.

KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE

Terveyskeskuspalvelu (6 kk)

Runkokoulutus (1 v 6 kk)

Aikuispsykiatriassa runkokoulutus rakentuu seuraavasti:

6 kuukauden palvelu aikuispsykiatriassa
12 kuukautta jotakin psykiatrian erikoisalaa, aikuis-, lasten-, nuoriso- ja/tai oikeuspsykiatriaa.
Yhteinen runko-osa suoritetaan pääsääntöisesti yliopistosairaalan ulkopuolisissa koulutuspaikoissa.

Runkokoulutuksen sisältö:

Koulutusohjelman tulee sisältää vähintään 6 kuukautta palvelua akuutissa aikuispsykiatriassa ja vähintään 12 kuukautta psykiatrian alojen päivystystä.
Muun psykiatrisen palvelun tulee sisältää sellaista psykiatrista palvelua, joka vastuuhenkilön hyväksymänä vastaa koulutuksellisia päämääriä.
Runkokoulutuksen aikana järjestetään erikoistuvalle koulutusta, joka sisältää sekä aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatriaa. Tämä tapahtuu yhteistyössä psykiatrian eri alojen kanssa.

Runkokoulutuksen tavoitteet ja palvelut kirjataan lokikirjaan.

Eriytyvä koulutus (4 v)

Eriytyvä koulutus tapahtuu yliopistollisessa sairaalassa ja/tai sovituissa yliopistosairaalan ulkopuolisissa koulutuspaikoissa. Palvelua yliopistollisessa sairaalassa vaaditaan vähintään kaksi vuotta. Muu eriytyvä koulutus voidaan suorittaa muussa psykiatrisessa sairaalassa tai psykiatrisessa avohoitopisteessä, jossa on riittävä koulutus ja työnohjaus. Koulutusohjelman ja palvelun tulee olla HYKS:n Psykiatrian klinikan vastuuhenkilön hyväksymiä.

Aikuispsykiatriassa eriytyvä koulutus on 36–48 kuukautta aikuispsykiatriassa ja 0–12 kuukautta jollakin muulla psykiatrian erikoisalalla. Eriytyvään koulutukseen voi sisältyä enintään 6 kuukautta erikoisalaa koskeva, päätoiminen tutkimustyö ja soveltuvin osin 6 kuukautta palvelua muulla kliinisellä erikoisalalla (pediatria, neurologia, sisätaudit).

Koulutuksen sisältö

Psykoterapiakoulutus:
Erikoistuva voi saada erikoistumisen aikana erityistason psykoterapiakoulutuksen.
Koulutuksen teoreettinen, systemaattinen opetus on 200 tuntia, josta 60 tuntia suoritetaan runkokoulutuksen aikana ja 140 tuntia eriytyvän koulutuksen aikana. Lisäksi vaaditaan perehtymistä alan kirjallisuuteen.
Työnohjauksen alaisena tapahtuva psykoterapeuttinen työskentely, jonka laadun ja keston määrää ko. psykoterapimuoto.
Työnohjauksen määrän tulee olla vähintään 50 tuntia yksilöohjausta tai 100 tuntia pienryhmäohjausta.
Psykoterapiakoulutus edellä kuvatussa laajuudessa ei ole pakollista: yksilöllinen koulutusohjelma mahdollistaa myös muun volyymiltään vastaavan koulutuksen hankkimisen (esim. psykiatrinen lääkehoito, hallinto, tieteellinen tutkimus).
Toimipaikkakoulutuksen ja teoreettisen koulutukset tavoitteet ovat esitetyt kohdassa tavoitteet. Yksityiskohtainen koulutuksen seuraaminen tapahtuu lokikirjan avulla, jossa on eriteltynä sekä kliinisen että teoreettisen koulutuksen sisällöt ja niiden toteutuminen.

HYKS:n kouluttajat:

Aikuispsykiatrian koulutusvirat tulevat olemaan HYKS:n Psykiatrian klinikassa, jossa professorit, apulaisopettajat ja erikoislääkärit vastaavat koulutuksesta.

Koulutussairaalat: ks. http://www.ltdk.helsinki. fi/opiskelu/erikoislaakari

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (100 tuntia)

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen määrä on aikuispsykiatriassa 100 tuntia. Näistä tunneista suoritetaan runkokoulutuksen aikana 40 tuntia, eriytyvän koulutuksen aikana 40 tuntia ja johtamis- ja hallinnon koulutusta 20 tuntia.

Teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi voidaan hyväksyä yliopistojen, Suomen Psykiatri-yhdistyksen Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatriyhdistyksen, ja muiden tieteellisten seurojen koulutustilaisuudet sekä alaa koskevat ulkomaalaiset ja kansainväliset kokoukset ja kongressit, jotka käsittelevät psykiatriaa.

Oppimisprosessin seuranta ja arvioinnin välineet

Erikoistuva seuraa koulutuksen toteutumista kouluttajan kanssa säännöllisesti kahden viikon välein. Tapaamisissa seurataan erikoistuvan kliinisen työn ja koulutuksen monipuolisuuden toteutumista sekä erikoistuvan edistymistä ja siinä mahdollisesti olevia esteitä.

Koulutuksen vastuuhenkilö seuraa erikoistuvan oppimisprosessia puolivuosittain. Lokikirjan pohjalta tarkastellaan koulutuksen etenemistä: kliinistä työtä, taitojen kehittymistä, teoreettista osaamista ja erikoistuvan asennoitumista potilaisiin, potilaiden vanhempiin, työtovereihin, kykyä moni-ammatilliseen työskentelyyn sekä hallinnollisiin ja johtamistehtäviin.

Valtakunnallinen kuulustelu

Kirjat (viimeisin painos)
1. Kaplan H.I. & Sadock B.J.: Comprehensive textbook of psychiatry, Vol I-II (Williams & Wilkins)
2. Cassem N.H.: Handbook of general hospital psychiatry (Mosby)
3. Silverstone T. & Turner P.: Drug treatment in psychiatry (Routledge)
4. Bloch S. (Ed.): An introduction to the psychotherapeuties (Oxford University Press)
5. Ursano R.J., Sonnenberg S.M. & Lazar S.G.:  Concise guide to psychodynamic psychotherapy. Principles and techniques in the era of managed care (Amer Psychiatric Press, 1998, second ed.)
6. Goldenberg I. & Goldenberg H.: Family therapy (Brooks/Cole)

Lehdet (tenttiä edeltävän kolmen vuoden lehdet)
1. American Journal of Psychiatry
2. Archives of General Psychiatry
3. British Journal of Psychiatry

Lääkintälainsäädäntö soveltuvin osin