INFEKTIOSAIRAUDET

Vastuuhenkilö:
Prof. Ville Valtonen
KLL/Infektiosairauksien yksikkö, Haartmaninkatu 4, PL 340, 00029 HUS
Puh. 471 73894, ville.valtonen@hus.fi

Tavoitteet
Infektiosairauksien koulutusohjelman tavoitteena on se, että erikoistuva hallitsee koulutuksen jälkeen sekä avohoidossa että sairaaloissa esiintyvien tavallisten ja harvinaisten infektiosairauksien epidemiologian, diagnostiikan, hoidon ja prevention. Infektiolääkärin tulee myös hallita mikrobilääkkeiden ominaisuudet, käyttöindikaatiot, sivuvaikutukset sekä käyttöpolitiikan antibioottiresistenssin minimoimiseksi. Hänen tulee tuntea myös rokotteiden ominaisuudet ja käyttöindikaatiot. Infektiolääkärin tulee hallita sairaalainfektioiden rekisteröinti ja torjuntakeinot sekä pystyä toimimaan tarvittaessa hygieniatoimikunnan puheenjohtajana tai asiantuntijajäsenenä.

KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE
Koulutusohjelman kokonaispituus on 6 vuotta, josta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella. Yliopistosairaalan ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin voidaan katsoa kuuluvaksi edelleen sellaiset terveydenhuollon toimintayksiköt, jotka on liitetty yliopistosairaalaan 1.1.2000 tai sen jälkeen (Jorvin, Peijaksen, Hesperian, Kätilöopiston ja Marian sairaalat).

Terveyskeskuspalvelu (9 kk)

Runkokoulutus (2 v 3 kk)
Ks. sisätautien runkokoulutus s. 142.
Eriytyvä koulutus (3 v )
1. 3 vuotta palvelua yliopistosairaalan koulutusvirassa, josta korkeintaan yksi vuosi voidaan korvata toimimalla muussa hyväksyttävässä koulutusvirassa joko kotimaassa tai ulkomailla jollakin tai joillakin seuraavista infektiosairauksien osa-alueista: 3-6 kk kliinisen mikrobiologian yksikön palvelua, 3-6 kk palvelua Kansanterveyslaitoksen infektioepidemiologian yksikössä, 3-6 kk palvelua keskussairaalan infektioerikoislääkärin viransijaisena, 3-6 kk palvelua infektioalan tutkijan toimessa.
2. Koulutukseen tulee sisältyä perehtymistä sairaalainfektioiden torjuntaan ja epidemiologiaan, HIV-infektion hoitoon sekä elinsiirtopotilaiden infektioihin ja trooppisiin tauteihin
Käytännön palvelu tapahtuu koulutusvirassa tai infektiosairauksien erikoislääkärin tai apulaisopettajan viransijaisena pääosin HYKS:in sisätautien klinikan infektiosairauksien toimialan osastoilla ja poliklinikoilla sekä Meilahden sairaalassa että Auroran sairaalassa. Helsingin yliopiston infektiosairauksien erikoislääkärikoulutusohjelmaan hyväksytään myös palvelua Suomen muiden yliopistosairaaloiden koulutusviroissa joko täysimääräisesti tai osittain eri yliopistojen vastuukouluttajien yhteisellä päätöksellä.
Infektiosairauksien varsinaista koulutusta voidaan hyväksyä 3-6 kk sisätautien tai keuhkosairauksien erikoisaloille.

Toimipaikkakoulutus
Käytännön työtä täydentävät säännölliset ohjatut toimipaikkakoulutustilaisuudet, joiden tarkoituksena on syventää tietämystä erikoisalasta. Toimipaikkakoulutusta järjestetään 2-5 tuntia viikossa.

Koulutussairaalat ja kouluttajat:
http://www.ltdk.helsinki.fi/opiskelu/erikoislaakari/

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (30 tuntia + runkokoulutus 30 tuntia + hallinnollinen koulutus 20 tuntia)
Infektiosairauksien teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen aiheina tulee olla ainakin seuraavat:
sairaalainfektio
mikrobilääkkeet
HIV-infektio
Elinsiirto- ja muiden immunosupressiopotilaiden infektiot
Septiset infektiot ja endokardiitti
Pneumonia
Luu- ja pehmytkudosinfektiot
Kirurgiset infektiot
Vierasesineinfektiot
Keskushermostoinfektiot
Epäselvä kuumeilu
Hepatiitit ja gastroenterologiset infektiot
Infektioiden aiheuttamat nefriitit ja urogenitaaliset infektiot
Infektioihin liittyvät immuunisairaudet
Infektioepidemioiden selvittely
Trooppiset taudit
Lisäksi koulutukseen tulee sisältyä 20 tuntia kaikille erikoisaloille kuuluvaa johtamis- ja hallinnon koulutusta.

Oppimisprosessin seuranta ja arvioinnin välineet
Koulutuksen vastuuhenkilö ja erikoistuvat tapaavat säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa yhteisissä palavereissa, joissa pohditaan yhteisesti koulutusohjelman toimivuutta ja korjausmahdollisuuksia tarvittaessa.
Vastuukouluttajan on tarkoitus tavata säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa jokainen erikoistuva henkilökohtaisesti kahden kesken, missä yhteydessä käydään läpi erikoistuvan oppimistavoitteiden saavuttaminen, mahdolliset puutteet ja niiden korjausmahdollisuudet. Näissä tapaamisissa on erikoistuvalla mahdollisuus myös arvostella kouluttajien onnistumista.
Näiden tapaamisten lisäksi kouluttajat ja erikoistuvat noudattavat tiedekunnan määräämiä yleisohjeita koulutuksen kehittämisestä ja arvioinnista.
Kaikille infektiosairauksien erikoisalan erikoistuville laaditaan lokikirja, jonka avulla voidaan seurata koulutuksen etenemistä. Lisäksi lokikirja toimii apuvälineenä koulutuksen laadunvarmistuksessa. Oppimisprosessin seuranta perustuu sekä lokikirjaan että henkilökohtaisiin palavereihin vastuukouluttajan kanssa.

Valtakunnallinen kuulustelu
Kirjat (viimeisin painos)
1. Bennett J.V. & Brachman D.S. (Eds.): Hospital infections (Little, Brown)
2. Mandell G.L., Douglas R.G., Jr.& Bennett J.E. (Eds.): Principles and practice of infectious diseases (Churchill Livingstone)
3. Strickland G.T. (Ed.): Hunter’s tropical medicine (Saunders)
4. Kujala P.: Infektioiden torjunta sairaalassa (Suomen Kuntaliitto)
5. Huovinen P., Meri S., Peltola H., Vaara M., Vaheri A. & Valtonen V.: Mikrobiologia ja
infektiosairaudet (Duuodecim)

Lehdet (tenttiä edeltävän kolmen vuoden lehdet)
1. Antimicrobial Agents and Chemotherapy
2. Journal of Antimicrobial Chemotherapy
3. Journal of Infectious Diseases
4. Clinical Infectious Diseases
5. Infection Control and Hospital Epidemiology
6. Infectious Disease Clinics of North America
Infektiosairauksia käsittelevät artikkelit seuraavista lehdistä:
7. Annals of Internal Medicine
8. American Journal of Medicine
7. Archives of Internal Medicine
9. British Medical Journal
10. Lancet
11. New England Journal of Medicine

Lääkintälainsäädäntö soveltuvin osin